Algemene Voorwaarden – Stephanie Verhart Fotografie en Filmmaker

Artikel 1 – Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Stephanie Verhart: de zelfstandige fotograaf en filmmaker, handelend onder de naam Stephanie Verhart Fotografie en Filmmaker, gevestigd te Veendam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 88676048.
  • Opdrachtgever: de wederpartij van Stephanie Verhart.
  • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot het leveren van fotografische en/of filmische diensten.
  • Werk: alle fotografische en/of filmische werken, waaronder foto’s, video’s en andere beeldmaterialen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Stephanie Verhart Fotografie en Filmmaker.

Artikel 3 – Aanbiedingen en Offertes

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Stephanie Verhart zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4 – Uitvoering van de Opdracht

4.1. Stephanie Verhart zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap.

Artikel 5 – Levering en Levertijd

5.1. Levering van het Werk geschiedt in overleg tussen Stephanie Verhart en de Opdrachtgever.

5.2. Eventuele levertijden zijn indicatief en nimmer fataal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 – Tarieven en Betaling

6.1. De tarieven van Stephanie Verhart zijn exclusief btw en andere heffingen, tenzij anders vermeld.

6.2. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Auteursrecht en Gebruik van Werk

7.1. Het auteursrecht op het Werk berust bij Stephanie Verhart, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om het Werk zonder schriftelijke toestemming van Stephanie Verhart te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Artikel 8 – Klachten

8.1. Klachten over geleverd Werk dienen binnen 5 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld aan Stephanie Verhart.

8.2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1. De aansprakelijkheid van Stephanie Verhart is beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende opdracht.

9.2. Stephanie Verhart is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst of immateriƫle schade.

Artikel 10 – Toepasselijk Recht en Geschillen

10.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.2. Geschillen tussen Stephanie Verhart en de Opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Veendam.

Artikel 11 – Annulering

11.1. Annulering van een opdracht dient schriftelijk te worden gemeld aan Stephanie Verhart Fotografie.

11.2. Bij annulering van een opdracht door de Opdrachtgever worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • Bij annulering tot 7 dagen voor de geplande datum: 25% van het overeengekomen tarief.
  • Bij annulering van 3 dagen of minder voor de geplande datum: 100% van het overeengekomen tarief.

11.3. Stephanie Verhart behoudt het recht om bij annulering door overmacht, zoals ziekte of onvoorziene omstandigheden, een nieuwe datum voor de opdracht voor te stellen.

11.4. Indien Stephanie Verhart de opdracht wegens overmacht dient te annuleren, zal zij zich inspannen om een passende alternatieve oplossing te vinden.

Aldus opgesteld te Veendam op 01-01-2023.